Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Veľký záujem odbornej verejnosti o produkty Kingspan Izolácie

Bratislava, 7.4.2016

Spoločnosť Kingspan Izolácie bola hlavným partnerom konferencie Obnova budov v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby 2016, ktorá sa uskutočnila 6. apríla 2016 rámci stavebného veľtrhu CONECO v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s. V jej rámci predstavila auditóriu odborníkov najnovšie riešenia v tejto oblasti regionálna manažérka spoločnosti Kingspan Izolácie Ing. Helena Adlerová: „Záujem verejnosti vzbudili predovšetkým naše vákuové izolácie Optim-R, ktoré v tomto segmente predstavujú jednoznačne najtenšie izolanty pri dosahovaní najlepších tepelneizolačných parametrov.“ Cenným príspevkom k diskusii bolo i vystúpenie odbornej garantky konferencie, prof. Ing. Zuzana Sternovej, PhD., riaditeľky Technického a skúšobného ústavu stavebného n.o., ktorá sa okrem iného zamerala i na normové požiadavky na tepelné izolácie z hľadiska požiarnej ochrany i samotných tepelneizolačných vlastností, kde výrobky Kingspan rovnako splňujú náročné normové kritériá.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť projektantov, stavebných inžinierov a architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí a ďalších partnerov s novými podmienkami a požiadavkami na navrhovanie, uskutočňovanie a financovanie hĺbkovej obnovy existujúcich bytových domov na úroveň ultranízkoenergetickej výstavby zmenou tepelnej ochrany, obnovou systému vykurovania, prípravy teplej vody a využitím obnoviteľných zdrojov.