Kingspan Insulation

Kingspan Insulation NL

Kingspan Group Kingspan Insulation

Požiarna bezpečnosť je v prostredí stavebníctva veľmi dôležitá


Požiarna bezpečnosť budov je kritická nielen aby sa zabránilo ohrozeniu ľudských životov a znečisteniu životného prostredia, ale aj ekonomickým dopadom požiarov, ktoré môžu byť rovnako zničujúce aj na podnikanie. Spoločnosť Kingspan Insulation vyvíja produkty, ktoré pomáhajú čo možno najviac minimalizovať tieto riziká v prípade požiaru. Spoločnosť Kingspan Insulation neustále zväčšuje svoje poznatky o požiarnej bezpečnosti tým, že požaduje od tretích strán nezávislé preskúmanie požiarov tam kde boli použité produkty Kingspan.

Dňa 8. júna 2013 vypukol požiar v závode na výrobu paliet Kloek Pallet v meste Kampen v Holandsku. Rýchlo sa rozšíril na veľký požiar, ktorý úplne zničil podnik v hodnote niekoľkých miliónov Eur. Následkom sálavého tepla z tohto veľkého požiaru začala horieť aj strecha strediska Asia Express Food, ktoré sa nachádzalo na opačnej stane ulice ako závod Kloek Pallet. Plochá strecha strediska Asia Express Food je izolovaná 65 mm hrubými izolačnými doskami Kingspan Therma™ TR26 FM PIR.

Napriek tomu, že sa na streche chytil oheň, stredisko Asia Express Food nezhorelo, ba dokonca nedošlo ani k strate dennej produkcie, pretože oheň vyhasol sám skôr, než by mohol spôsobiť nejaké vážnejšie škody. Nedošlo ani ku žiadnym zraneniam osôb. Spoločnosť Kingspan Insulation požiadala renomované holandské výskumné centrum Efectis pre požiare a protipožiarnu bezpečnosť aby preskúmalo prečo oheň na streche strediska Asia Express Food prestal sám horieť a nerozšíril sa.

Vyšetrovanie ukázalo, že strecha strediska Asia Express Food bola po dlhšiu dobu vystavená tepelnému toku presahujúcemu 15 kW/m² a teplote značne vyššej ako 320ºC. Oheň na streche prestal horieť bez zásahu požiarneho zboru. Centrum Efectis došlo k záveru, že to bolo spôsobené použitím kombinácie izolačných dosiek Kingspan Therma™ TR26 FM a strešnej PVC membráne, ktorá nepodporovala ďalší rozvoj požiaru. Hneď ako sa zmenšil tepelný tok z požiaru paliet, oheň na streche vyhasol.

Je zrejmé, že izolačné dosky Kingspan Insulation pôsobili perfektne a tak podstatnou mierou prispeli ku skutočnosti, že škody spôsobené požiarom na stredisku Asia Express Food boli minimálne. Celú správu centra Efectis o tomto požiari je možné stiahnuť webovej stránky spoločnosti Kingspan Insulation. Výsledky skúmania vyzdvihujú vlastnosti produktu z hľadiska bezpečnosti voči ohňu u dosiek Kingspan Insulation Therma™ TR26 FM. Poznatky získané pri tomto požiari prispejú k ďalšiemu zlepšeniu parametrov požiarnej bezpečnosti všetkých produktov spoločnosti Kingspan Insulation.

Download report - Analysis of fire spread Kloek Pallets, Kampen, The Netherlands